Velappan Nair V.E
1950-1960
G. Vasudevan Nair
1960
K.P. Karunakaran
1961
Mullassery Gopalakrishnan Nair
1962

G. Gopinadhan

Suresan P

G. Bhaskaran Nair
1970-1972
V. Krishnan Nair
1972-1975
Karakulam Krishnapilla
1975-1999
N. Shankaran Nair
1999-2004
S. Rajendran
2004-2005
N.V. Rajendran Nair
2005-2008
S. S. Rajalal
2008-2017
N. Shankaran Nair
2017-2023